1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: e-shop www.littlebigbox.gr

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop www.littlebigbox.gr. (το «ηλεκτρονικό κατάστημα» μας) ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία «Little Big Box O.E», τηλ. 6946595171, e-mail : info@littlebigbox.gr, Α.Φ.Μ.: 801584511  Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 159596203000.

   

  1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι γνωρίζετε & κατανοείτε πλήρως. Με την είσοδό σας, δηλώνετε επίσης ότι: α) είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα β)  δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα από άτομα ανήλικα ή δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε περίπτωση που γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων σας, υπεύθυνος είστε εσείς προσωπικά. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να τηρείτε όλους τους κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

  Με την  υποβολή της παραγγελίας σας θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι αναγράφονται εδώ, καθώς και στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν προχωρήσετε με την παραγγελία σας.

  Η χρήση της ιστοσελίδας μας μετά τις τυχόν αλλαγές που έχουν δημοσιευθεί στους Όρους, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των επικαιροποιημένων Όρων Χρήσης. Τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή των Όρων δεν θα εφαρμόζεται  στις ήδη υπό εκτέλεση από την Εταιρεία μας παραγγελίες. Σε περίπτωση που οι Όροι της ιστοσελίδας μας δεν είναι  αποδεκτοί από εσάς, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει,  προσωρινά ή μόνιμα,  μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς προειδοποίηση κατά την  διακριτική της ευχέρεια.

  Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας,  διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994 όπως ισχύει) που διέπει τις πωλήσεις προϊόντων από απόσταση.

  Για κάθε διαφορά τυχόν ανακύψει σε σχέση ή επ’ ευκαιρία χρήσεως, του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, αρμόδια προς επίλυσή της είναι αποκλειστικώς τα δικαστήρια της Αθήνας, με την επιφύλαξη του ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης.

   

  1. Πληροφορίες και προϊόντα

  H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας  όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες, καθώς και στην ίδια την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία ή άλλο λόγο.

   

  1. Περιορισμός ευθύνης

   Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτό και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της υποδομής τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

  Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας, των server μας, του τεχνικού εξοπλισμού μας ή/και τρίτων ιστοσελίδων, παρόχων, κ.λπ. μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και οιαδήποτε παρόμοια στοιχεία.  Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδίως  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

   Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται πιο πάνω, η ευθύνη της Εταιρείας ως πωλήτριας για πραγματικά ελαττώματα των προϊόντων ή τυχόν έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων τους διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2251/1994 και του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   

  1. Επιφυλάξεις

  Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων και δεσμεύεται μόνο για την ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

  Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και ατομική χρήση. Στους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δεν επιτρέπεται να μεταπωλούν προϊόντα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις ή λάθη, οφειλόμενα σε λόγους εκτός της ευθύνης μας.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις τυχόν λαθών, αλλαγών στην ιστοσελίδα  ή οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

   

  1. Τιμές

  Οι αναγραφόμενες τιμές σε ευρώ (€) των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι οι τελικές τιμές πώλησης. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

  Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ορθότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας αναφορικά με τις τιμές, ωστόσο περιστασιακά, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα σε τιμές προϊόντων.   Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησης τιμής προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την παραγγελία σας ή να την ακυρώσετε.

   

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Η ιστοσελίδα μας είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως, εντελώς ενδεικτικά, οι απεικονίσεις των προϊόντων, τα χρώματα, οι φωτογραφίες, κάθε είδους πληροφορίες ή/και δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα των προϊόντων, κ.ο.κ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διανοητικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

  Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού ή συγγενικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση και γενικά οποιαδήποτε δήλωση τρίτων προς το  καταναλωτικό κοινό σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, της Εταιρείας μας επιφυλασσομένης για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

  Όλες οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, λογότυπα και προδιαγραφές των προϊόντων, τόσο της Εταιρείας όσο και/ή τρίτων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η απεικόνισή τους στην ιστοσελίδα μας και/ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ή του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας.

   

  1. Εμπιστευτικότητα

  Τόσο η Εταιρεία όσο και ο χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δηλώνουν με το παρόν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους σε εκτέλεση των μεταξύ τους συναλλαγών, ή εξ αφορμής αυτών, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταξύ τους συναλλαγών.

  Η ανωτέρω δέσμευση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες:

  (α) είναι δημόσιες και γενικώς διαθέσιμες στο κοινό, δίχως να συντρέχει παράβαση των όρων της παρούσας,

  (β) λαμβάνονται από τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

  (γ) ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστές σε αυτόν πριν από την έναρξη επικοινωνίας των μερών,

  (δ) πρέπει δυνάμει διάταξης νόμου ή αποφάσεως  αρμόδιας δικαστικής και/ή διοικητικής αρχής και υπηρεσίας να ανακοινωθεί προς αυτούς.

   

  1. Cookies

  Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η ιστοσελίδα μας δύνανται να χρησιμοποιούν cookies για τη διευκόλυνση και λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μας προς το καταναλωτικό κοινό μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως είναι, για παράδειγμα η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους για τη βελτίωση της λειτουργίας της δομής και του περιεχομένου τους. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας και για να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικά με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.  Με τη συνέχιση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα και/ή στο  ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας αποδέχεστε την ενεργοποίηση των παραπάνω cookies.

  Τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies ισχύουν από τότε που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας η  αναθεωρημένη πολιτική cookies.

   

  1. Προσωπικά δεδομένα

  Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από εσάς, με την συγκατάθεσή σας, που μας δίνετε κατά την αγορά σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών που παρέχουμε προς το καταναλωτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής και διατήρησης επιχειρηματικών σχέσεων και της ενημερώσεώς σας για προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.   Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε εγγράφως την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των στοιχείων σας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες κανονιστικές πράξεις.

  Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα καθώς και τα σχετικά με αυτά προϊόντα και υπηρεσίες και ενδέχεται να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

   

  1. Παράδοση και πληρωμή προϊόντων

  Κόστος μεταφοράς και χρόνος παράδοσης προϊόντων

   Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων που παραγγέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, περιλαμβάνεται στην τιμή των προϊόντων.

  Εντός Ελλάδας

  Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται με courier στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει στην παραγγελία σας, εντός 2-4 εργάσιμων ημερών για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 3-5 ημερών για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση κόστους μεταφοράς.

  H διεύθυνση που δηλώνει ο  χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να είναι πραγματική, έγκυρη και ακριβής. Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τη μη παράδοση ή την καθυστερημένη παράδοση των προϊόντων, σε περίπτωση λανθασμένης διεύθυνσης παράδοσής τους. Σε περίπτωση απουσίας από τη δηλωμένη διεύθυνση, ή τυχόν μεταβολής των στοιχείων της δηλωμένης διεύθυνσής του, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρείας, προκειμένου να γίνει η αποστολή στη σωστή διεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβαρύνεται ο ίδιος με το επιπλέον κόστος μεταφοράς ή οποιαδήποτε κόστη τυχόν προκύπτουν λόγω μη εκτέλεσης της μεταφοράς.

  H παραλαβή της παραγγελίας και η υπογραφή σας στο έντυπο του μεταφορέα συνεπάγεται την ολοκλήρωση της παραγγελίας και της αγοραπωλησίας των προϊόντων μας από εσάς. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας σας, ή για οποιοδήποτε τυχόν παράπονο σε σχέση με την εκτέλεσή της, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email: info@littlebigbox.gr  ή τηλεφωνικά στο 6946595171.

  Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας σας από λόγους οφειλόμενους  στη μεταφορική εταιρεία ή σε οποιουσδήποτε άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε εμάς. Σε περίπτωση τυχόν υπαιτιότητας της μεταφορικής εταιρείας, από την οποία προέκυψε ελάττωμα του προϊόντος μας, διατηρείτε τα δικαιώματα που αναφέρονται κατωτέρω για τα ελαττωματικά προϊόντα.

   

  1. Τρόπος πληρωμής

   

  Με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα:

  Κάθε αγορά πραγματοποιείται κατ’ επιλογή του αγοραστή με δυνατότητα εξόφλησης και με πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

  Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, με χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών  του αντίστοιχου μέσου πληρωμής το οποίο χρησιμοποιείτε. Στη διαδικασία αυτή, η Εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή και οποιαδήποτε στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται στο σύστημα της Εταιρείας μας, ούτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ούτε στην ιστοσελίδα μας.  Σε περίπτωση που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

  Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, American Express.

   

  Πληρωμένες μέσω Paypal

  Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, με χρήση της πλατφόρμας PayPal. Στη διαδικασία αυτή, η Εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή και οποιαδήποτε στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται στο σύστημα της Εταιρείας μας ούτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

   

  1. Επιστροφές προϊόντων – Ακυρώσεις παραγγελιών

  Επιστροφές προϊόντων λόγω σφάλματος

  Σε τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν παραδίδονται τα  προϊόντα που έχετε παραγγείλει και εξοφλήσει ο αγοραστής –  χρήστης του ηλεκτρονικού  καταστήματός μας διατηρεί το δικαίωμα άμεσης επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία μας, και πάντως εντός τριών (3) ημερών από την πιστοποιημένη παραλαβή τους, εφόσον αυτά είναι άθικτα και σφραγισμένα, με αναλλοίωτη τη συσκευασία τους και τα συνοδευτικά έγγραφά τους, προς έλεγχο και διαπίστωση του σφάλματος από την Εταιρεία μας.  Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σε εμάς καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης της παραγγελίας στον αγοραστή βαρύνουν την Εταιρεία μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον τρόπο επιστροφής των πωληθέντων προϊόντων (δηλ. τα προϊόντα επιστρέφονται με τον ίδιο τρόπο που παρελήφθησαν). .

  Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παραδιδόμενο προϊόν φέρει ελάττωμα λόγω υπαιτιότητας της Εταιρείας, ο αγοραστής – χρήστης του  ηλεκτρονικού καταστήματός μας, δικαιούται να μην παραλάβει. Αν πρόκειται για ελάττωμα/ έλλειψη που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε εκ νέου την παραγγελία σας δωρεάν.  Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη της Εταιρείας μας τόσο ως προς τα έξοδα της αποστολής των ελαττωματικών προϊόντων προς εμάς, όσο και για τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων στον αγοραστή.  Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία, η οποία θα επικοινωνεί μαζί σας για ενημέρωσή σας σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα από την Εταιρεία μας, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται άτοκα με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του αγοραστή προς την Εταιρεία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

  Ακύρωση παραγγελίας

  Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την Εταιρεία την ακύρωση της παραγγελίας του, είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε με e-mail στο info@littlebigbox.gr.  Η εν λόγω ακύρωση της παραγγελίας από τον αγοραστή ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον επιβαρύνσεις για αυτόν συνδεόμενες με τον όγκο της παραγγελίας, τον χρόνο ακύρωσης, τυχόν επιβαρύνσεων της Εταιρείας εξ αυτού του λόγου, κ.λπ.  Θα σας γνωστοποιούμε εγγράφως με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο μέσο που μας ζητήσατε την ακύρωση της παραγγελίας σας, τις τυχόν  επιβαρύνσεις.